Τρίτη 7 Απριλίου 2009

Ενημέρωση σχετικά με αίτημα για ανέγερση σχολικού κτιρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕΙΥΘΥΝΣΗ ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.

Ταχ. Διεύθυνση: Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου

Ταχ. Κώδικας: 21100

Πληροφορίες: Μ. Μεντή

Τηλέφωνο: 2752 360484-27520 24836

Ναύπλιο 23/2/2009

Αρ. Πρωτ.: 6109/08

Σχετ.: 5198/04, 5579/05, 2534/08

ΠΡΟΣ: Νομαρχιακό Συμβούλιο (υπ’ όψιν Προέδρου)

ΚΟΙΝ.:

-κ. Νομάρχη

-κ. Αντινομάρχη κ. Νίκα

-Νομική υπηρεσία Ν.Α.

-Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Ν.Α.

-Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α.

-Δ/νση Σχεδιασμού & Προγρ/μού Ν.Α.

-Δ/νση Α’βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας

-Δ/νση Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας

-Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας Ν.Α.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με αίτημα για ανέγερση σχολικού κτιρίου στο Ο.Τ. 371α του ρυμ. Σχεδίου Ναυπλίου

Σχετ.: (α) Η από 10.12.08 αίτηση της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

(β) Η με αρ. 5198/21.12.04 (ΦΕΚ1263Δ/31.12.04) Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας

(γ) Η με αρ. 3873/2008 Απόφ. ΣτΕ

Αναφορικά με την (α) σχετική αίτηση της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο την οποία διαβιβάσατε στην υπηρεσία μας με το αρ. πρ. 397/12.12.08 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. Δ.Χ.Π.Π. 6109/15.12.08) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1934/26.4.89 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας (ΦΕΚ 350Δ) περί έγκρισης αναθεώρησης ρυμ. Σχ. Πόλης Ναυπλίου στις ενότητες Πρόνοια-Ν. Βυζάντιο & τμήματος παλαιάς πόλης και αναθεώρησης των όρων δόμησης, το Ο.Τ. 371α του ρυμ. Σχεδίου όπου αναφέρεται η (α) σχετική αίτηση είχε χαρακτηριστεί ως χώρος για ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και συγκεκριμένα δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου (συνημμ. 2). Με την υπ’ αριθ. 2898/02 Απόφ. ΣτΕ (συνημμ. 3) έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της άρνησης της Διοίκησης για την άρση της παραπάνω δέσμευσης στην ιδιοκτησία Κυριάκου Δη. Καβεζού στο υπόψη Ο.Τ. (δηλ. του χαρακτηρισμού της ως χώρου προοριζόμενου για την ανέγερση ειδικού κτιρίου-σχολείου). Ακολούθησε η (β) σχετική Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας που εκδόθηκε σε συμμόρφωση της παραπάνω Απόφ. ΣτΕ και αφορά την τροποποίηση του ρ.σ. στο Ο.Τ. 371α χαρακτηρίζοντάς το ως οικοδομήσιμο χώρο. Με τη (γ) σχετική Απόφ. ΣτΕ ακυρώθηκε η (β) σχετική Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας και απομένως παραμένει σε εκκρεμότητα η συμμόρφωση της διοίκησης στην υπ’ αριθ. 2898/02 Απόφ. ΣτΕ, η οποία αποδέσμευσε το ακίνητο ιδιοκτησίας Κυριάκου Δημ. Καβεζού από τη δέσμευση του εγκεκριμένου με την υπ. Αριθ. 1934/26.4.89 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας (ΦΕΚ 350Δ) ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου.

Προκειμένου να είναι δυνατή η ανέγερση σχολικού κτιρίου στο υπόψη Ο.Τ., απαιτείται να επανεπιβληθεί στις ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε αυτό η δέσμευση της χρήσης του ως χώρου εκπαίδευσης με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και να καταβληθούν οι αντίστοιχες αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες ώστε να αποκτηθεί ο χώρος. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σχετικές δικαστικές αποφάσεις (ΣτΕ), έστω και μετά τη δικαστική απόφαση περί άρσης ρυμ. Απαλλοτρίωσης, η Διοίκηση δεν κωλύεται να επιβάλλει με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου (σε συμμόρφωση της με αρ. 2898/02 Απόφ. ΣτΕ όπως υποχρεούται να κάνει), νέα αναγκαστική απαλλοτρίωση ή δέσμευση στην ίδια περιοχή για τον εφεξής χρόνο, εφόσον πολεοδομικοί λόγοι επιβάλλουν την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, αν υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα άμεσης αποζημίωσης των αντίστοιχων ιδιοκτητών βάσει αντικειμενικών αξιών για την άμεση απόκτηση του χώρου.

Ωστόσο, οι πολεοδομικές διατάξεις περί αναλογισμού αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις πλατειών, οδών, αλσών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων (δηλ. σύνταξη πράξης αναλογισμού βάσει του Ν.Δ. της 17.7.23) δεν έχουν εφαρμογή, όταν πρόκειται για χώρους ειδικής χρήσεως, όπως οι χώροι που προορίζονται από το ρυμοτομικό σχέδιο ως χώροι ανέγερσης σχολείων, εκκλησιών, νοσοκομείων κ.λ.π. Αυτοί αποζημιώνονται από τον αρμόδιο –ανάλογα με τη χρήση- φορέα και μετά από ειδική για το σκοπό αυτό απόφαση κήρυξης απαλλοτρίωσης με τη διαδικασία που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις (Εγκύκλιος 4/89-συνημμ. 4).

Ειδικότερα για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε ό,τι αφορά τις απαλλοτριώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Π.Δ. 30/96 αρθ. 102 παρ. 1 (συνημμ. 5): «1. Επιτρέπεται να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά υπέρ των Ν.Α. για λόγους δημόσιας ωφέλειας αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή να συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά: α) …β) …γ) Για την κατασκευή κάθε νομαρχιακού κτιριακού έργου και κάθε άλλου έργου που ο σκοπός του βρίσκεται μέσα στις αρμοδιότητες της Ν.Α. δ)…» Επίσης, σύμφωνα με το άρθ. 8 παρ. 4 του ίδιου Π.Δ. που αφορά τις αρμοδιότητες: «4. Η κατασκευή σχολικών κτιρίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.» (σχετ. και το έγγρ. Του ΟΣΚ υπ’ αρ. πρ. ΕΓ 32-Τ1/5411/7-3-05-συνημμ. 6).

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 102 του ίδιου Π.Δ. : «3. Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ακινήτου ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό, γίνεται με Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του».

Επομένως, προκειμένου για την επιβολή απαλλοτρίωσης για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί το ρυμ. Σχέδιο στην υπόψη περιοχή, με εκ νέου χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 371α ως χώρου εκπαίδευσης. Για να είναι δυνατό αυτό, δηλαδή η επανεπιβολή της δέσμευσης της χρήσης των ιδιοκτησιών ως χώρου εκπαίδευσης κατόπιν ακύρωσης της προηγούμενης, θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις:

- αφ’ ενός η ύπαρξη πρόθεσης και δυνατότητας για την άμεση κατά νόμο συντέλεσης της νέας απαλλοτρίωσης με την καταβολή της ανάλογης αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες και

- αφ’ ετέρου η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης για την οποία επιβάλλεται η επιχειρούμενη νέα ρύθμιση.

Το εν λόγω Ο.Τ. (371α) με χρήση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤ. & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1934/26.89 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας (ΦΕΚ 350Δ) έχει συνολική επιφάνεια 3392,39 τμ. Όπως προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα (συνημμ. 7) του φακέλου της τροποποίησης (σχετ. β), εμπίπτουν σε αυτό οι ιδιοκτησίες: (β1) εμβ. 1280,72 τμ φερόμενων ιδιοκτητών Δημητρίου Κυρ. Καβεζού, Περικλή Κυρ. Καβεζού & Νικολάου Κυρ. Καβεζού, (β2) εμβ. 1289,64 τμ φερόμενου ιδιοκτήτη Κυριάκου Δη. Καβεζού και για το υπόλοιπο τμήμα (3392,39-1280,72-1289,64=822,03 τμ) φέρεται ως ιδιοκτήτης ο Δημήτριος Αναστ. Καβεζός. Επισημαίνεται ότι η με αρ. 2898/02 Απόφ. ΣτΕ αναφέρεται στην ιδιοκτησία Κυριάκου Δημ. Καβεζού, τμήμα της οποίας (1280,72 τμ.) στη συνέχεια και πριν την έκδοση της με αρ. 2898/02 Απόφ. ΣτΕ μεταβιβάστηκε στους Δημήτιρο Κυρ. Καβεζό, Περικλή Κυρ. Καβεζό & Νικόλαο Κυρ. Καβεζό (εμ το υπ’ αρ. 37859/18.12.97 συβμόλαιο Γονικής Παροχής), ενώ για την ιδιοκτησία φερόμ. Ιδιοκτήτη Δημητ΄ριου Αναστ. Καβεζού δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφ. Άρσης απαλλοτρίωσης.

Για την τεκμηρίωση της πρώτης προϋπόθεσης, απαιτείται η εξέταση των οικονομικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. και η εγγραφή στον προϋπολογισμό της αντίστοιχου ποσού αποζημίωσης των ιδιοκτησιών που εμπίπτουν στο Ο.Τ.. 371α, θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.

Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, υπάρχει σοβαρή πολεοδομική ανάγκη για τη διατήρηση του χώρου εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα για τους εξής λόγους:

- όπως προκύπτει από τη μελέτη του Γ.Π.Σ. Ναυπλίου (τεύχος προτάσεων Σεπτεμβρίου 1984) που εγκρίθηκε με την υπάριθ. Φ 4975/2859/7.10.85 (ΦΕΚ 569Δ) Υπουργ. Απόφ., η συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα (Βυζάντιο ή Συνοικισμός») χαρακτηρίζεται ως «…περιοχή κατοικίας που δεν διαθέτει όμως τον απαραίτητο κοινωνικό εξοπλισμό». Σύμφωνα με τους πίνακες της ίδιας μελέτης όπου αναφέρεται ο ελάχιστος απαραίτητος κοινωνικός εξοπλισμός της γειτονιάς και κατανέμονται οι προτεινόμενες λειτουργίες στις επιμέρους γειτονιές, για τη συγκεκριμένη γειτονιά η αναγκαία νέα γη για ανέγερση νηπιαγωγείων (με πρόβλεψη για 120 μαθητές) και δημοτικού σχολείου (με πρόβλεψη για 300 μαθητές) έχει υπολογιστεί αντίστοιχα σε 1017 τμ και 743 τμ. Ήδη τα πληθυσμιακά μεγέθη της πόλης και οι σχετικές προβλέψεις βάσει των οποίων εκπονήθηκε η μελέτη έχουν ξεπεραστεί. Ειδικότερα για την υπόψη περιοχή, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη του Γ.Π.Σ., ο Τομεάς Δ είναι «…ελάχιστα χτισμένος…», «…ένα τμήμα του τομέα Δ μεταξύ της οδού Αγ. Ανδριανού και του στρατοπέδου διατηρείται ακόμα σαν πνεύμονας πρασίνου στην πόλη.» και «Για το τμήμα αυτό του Τομέα Δ …δεν έχει διαφανεί η ύπαρξη πιεστικών τάσεων για την κάλυψή του…». Ωστόσο σήμερα αυτά δεν ισχύουν.

Αντίθετα, ελάχιστα οικόπεδα έχουν παραμείνει αδόμητα, ενώ από τα δομημένα, η συντριπτική πλειοψηφία είναι πολυκατοικίες. Επιπλέον, ήδη ο αποχαρακτηρισμός και άλλου Ο.Τ. από Κ.Χ. σε οικοδομήσιμο χώρο συνολικής έκτασης 5200 τμ περίπου στην ίδια πολεοδομική ενότητα (νότια του υπό εξέταση Ο.Τ.) με προηγούμενη Απόφαση τροποποίησης (Ο.Τ. 370 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας με αρ. 3877/25.11.92 ΦΕΚ 1382Δ), το οποίο έχει ήδη οικοδομηθεί, έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο τη δομημένη επιφάνεια και επομένως και την πυκνότητα του πληθυσμού, που είναι και η βασικότερη πολεοδομική παράμετρος για την εκτίμηση των αναγκών της πόλης σε Κοινωφελείς και Κοινόχρηστους Χώρους, υποδομές κ.λ.π.

- Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με:

n το γεγονός ότι από το χρόνο εκπόνησης της μελέτης του Γ.Π.Σ. μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί κανένα νηπιαγωγείο ούτε δημοτικό σχολείο στην περιοχή για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής, αλλά παραμένουν μόνο όσα ήδη υπήρχαν από τότε και είχαν συνυπολογιστεί στη μελέτη και επίσης

n δεν υπάρχει άλλος χώρος στην πολεοδομική ενότητα που να προορίζεται για χώρο εκπαίδευσης (ανέγερση σχολικών κτιρίων δημοτικού-νηπιαγωγείου) καθιστούν σοβαρή πολεοδομική ανάγκη την εξασφάλιση χώρου για ανέγερση σχολικών κτιρίων.

Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα του υπόψη χώρου για το σκοπό αυτό από άποψη θέσης σε σχέση με τα αναφερόμενα στη δεύτερη σελίδα της (α) σχετικής αίτησης που μας διαβιβάσατε, αυτή έχει επιλεγεί με πολεοδομικά κριτήρια κατά την πολεοδομική διαδικασία, δηλ. κατά τη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Ναυπλίου [το οποίο εγκρίθηκε με την υπάριθ. Απόφ. Φ4975/2859/7.10.85 ΦΕΚ 569 Δ και βάσει αυτού ακολούθησε η υπ’ αριθ. 1934/26.4.89 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας (ΦΕΚ 350Δ) περί έγκρισης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου] για το σκοπό αυτό και επομένως είναι κατάλληλη.

Συνοψίζοντας, με βάση όλα τα παραπάνω, προκειμένου να είναι δυνατή η ανέγερση σχολικού κτιρίου στο Ο.Τ. 371α, αν και εφόσον η Νομαρχιακή Αυτ/ση έχει την πρόθεση να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, θα πρέπει κατ’ αρχήν να εξασφαλιστεί το ποσό της αποζημίωσης βάσει αντικειμενικών αξιών των ιδιοκτηρών (με εγγραφή στον προϋπολογισμό της Ν.Α.) και στη συνέχεια να προωθηθεί πρόταση τροποποίησης του ρυμ. Σχεδίου τέτοια, που να επαναφέρει την πολεοδομική αυτή ρύθμιση στις ιδιοκτησίες (δηλ. τη δέσμευσή τους για ανέγερση σχολικών κτιρίων), στο αρμόδιο για έγκριση όργανο (Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε). Για την εξασφάλιση του ποσού της αποζημίωσης, θα μπορούσε να υπάρξει και συνεργασία με το Δ. Ναυπλίου για ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση. Παράλληλα, και προκειμένου για τη σύντομη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και την οριστική αποδέσμευση του χώρου για την ανέγερση σχολικού κτιρίου, θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν και όσα απαιτούνται για την έκδοση της σχετικής απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης όπως προβλέπονται στην παρ. 4 του αρθ. 102 του Π.Δ. 30/96 («4. Για να εκδοθεί η απόφαση που κηρύσσει την απαλλοτρίωση ή συνιστά εμπράγματο δικαίωμα, απαιτούνται: α) Κτηματολογικό διάγραμμα…., β) Κτηματολογικός πίνακας…. Γ) Μελέτη ή προμελέτη ή προκαταρτική μελέτη του έργου…, δ) …») και στη συνέχεια να ληφθεί σχετική Απόφαση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Επειδή το θέμα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων μόνο της υπηρεσίας μας, το παρόν έγγραφο μαζί με την (α) σχετική αίτηση, κοινοποιείται στις Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, καθώς και στη Νομική Υπηρεσία της Ν.Α., προκειμένου να λάβουν γνώση και ενδεχομένως να τοποθετηθούν επ’ αυτού σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες τους, ώστε να έχετε πλήρη και ακριβή ενημέρωση για να το εξετάσετε.

Συνημμένα:

  1. Τα (α), (β) & (γ) σχετικά με τα συνημμένα τους
  2. Απόσπασμα ρυμοτ. Σχεδίου όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1934/26.4.89 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας (ΦΕΚ 350Δ) στην περιοχή του Ο.Τ. 371α
  3. Απόφ. ΣτΕ υπ’ αριθ. 2898/02
  4. Εγκ. 4/89
  5. Απόσπασμα του Π.Δ. 30/96 (αρθ. 102&8)
  6. Εγγρ. του Ο.Σ.Κ. υπ’ αρ. πρ. ΕΓ32-Τ1/5411/7-3-05
  7. Τοπογραφικό διάγραμμα κλιμ. 1:200 από το φάκελο της (β) σχετ. τροποποίησης ρυμ. Σχεδίου
  8. Απόσπασμα της μελέτης του Γ.Π.Σ. Ναυπλίου

Ε.Δ.:

Χ.Α., Φ.Α. (Θ2), (Γ4)

Ε.Ν.

Ο Προϊστάμενος Δ.Π.Χ.Π.

Τ.Υ.

Βας. Μπεντενίτης

Αρχιτ. Μηχ. Με Α΄β

Πέμπτη 2 Απριλίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΕΔΡΑ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 21100 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα της ΤΕΔΚ (οδός Δημητρίου Κώνστα 12)

Θέματα:

α) Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου– προγραμματισμός δράσης

β) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Αγγελική Καββεζού Κώστας Γκότσης

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008

Πορεία των παιδιών μας - Αντίο Αλέξη


Δυναμικό παρόν στο κέντρο του Ναυπλίου τα παιδιά μας που φώναξαν δυνατά για τον Αλέξη το φίλο τους ,συμμαθητή τους,για τον εαυτό τους που μπορεί να ήταν στη θέση του Αλέξη ,για τις "σφαίρες "που σκοτώνουν το παρόν και το μέλλον τους.

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2008

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΕΔΡΑ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 21100 - ΝΑΥΠΛΙΟ

Στις 6/12/2008 αστυνομικός («ειδικός φρουρός») δολοφόνησε εν ψυχρώ 15χρονο μαθητή χωρίς να έχει προηγηθεί συμπλοκή, χωρίς με κανένα τρόπο να απειλείται η σωματική του ακεραιότητα. Ο νεαρός μαθητής πήγαινε να διασκεδάσει με τους φίλους του, όπως όλοι οι νέοι, και βρέθηκε νεκρός από σφαίρα αστυνομικού! Είναι βολικό για ορισμένους να χρεώσουν και αυτό το γεγονός, στην «απειρία», την έλλειψη εκπαίδευσης, την «επιπολαιότητα», τον «κακό χαρακτήρα», (που ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν την πλευρά «Ράμπο»), του αστυνομικού. Η ατιμωρησία όμως των αστυνομικών αυθαιρεσιών ήταν βέβαιο ότι θα μας οδηγήσει και σε τέτοια γεγονότα.

Καταδικάζουμε την εν ψυχρώ δολοφονία του μαθητή και καλούμε όλους τους γονείς να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους στην πράξη αυτή και να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις καταδίκης αυτού του γεγονότος. Σήμερα είναι ο 15χρονος Αλέξανδρος, αύριο μπορεί να είναι τα παιδιά μας. ε λογεγον τε τη Σήμερα σσσυμε την πλευρ'

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ναυπλίου

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008

Η "ΛΥΣΗ" ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ....

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν οικόπεδα για σχολικά κτίρια στο Ναύπλιο...το θέμα είναι τι κάνετε για να καλύψετε τις ανάγκες του Σήμερα και φυσικά του Αύριο.
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΑΙΤΗΣΗΤης ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥΚύριοι


Μ’ αφορμή τη συζήτηση στο Συμβούλιό σας, κατά τη συνεδρίαση της 28-11-2008 του 4ου θέματος σχετικά με την υπ’ αριθμ. 3873/2007 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 5198/21-12-2004 Απόφαση του Νομάρχη Αργολίδας για την «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπλίου στα Ο.Τ. 371μ, 371α, 371β και 371γ λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» (ΦΕΚ Δ΄ 1263/31-12-2004), έχουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:


Εδώ και πολλά χρόνια το αίτημα των συλλόγων γονέων (2ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου), ήταν να κατασκευαστεί σχολείο στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ. 371α, που περικλείεται από τις οδούς Μεσολογγίου και Προφήτη Ηλία). Στο οικοδομικό αυτό τετράγωνο προβλέπονταν η κατασκευή σχολείων (δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου).
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 814/2004 Ολομέλεια), η ανέγερση σχολικών κτιρίων γίνεται στα οικόπεδα που προορίζονται για σχολεία από το σχέδιο πόλης. Κρίθηκε δε αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 4 του νόμου 2009 του 1992, σύμφωνα με την οποία «Τα οικοδομήσιμα οικόπεδα, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, θεωρούνται κατάλληλα για την ανέγερση σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται χαρακτηρισμός τους προς τούτο». Ειδικότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι: «(…)7. Επειδή το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος επιτάσσει το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό χάριν της λειτουργικότητος και αναπτύξεως των οικισμών και της εξασφαλίσεως των καλυτέρων δυνατών όρων διαβιώσεως. Κατά την έννοια της ως άνω συνταγματικής διατάξεως, ουσιώδες στοιχείο του ρυμοτομικού σχεδίου είναι ο καθορισμός της θέσεως των δημοσίων, δημοτικών και κοινωφελών κτιρίων, ώστε αυτή να είναι η προσήκουσα εν όψει τόσον του σκοπού τον οποίον εξυπηρετούν τα εν λόγω κτίρια όσο και της σχέσεως αυτών προς τα λοιπά στοιχεία του σχεδίου πόλεως. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' εξοχήν προκειμένου περί σχολικών κτιρίων, η θέση των οποίων, εν όψει και της συνταγματικής προστασίας της παιδείας και της νεότητας (άρθρα 16 παρ. 2, 3, 4, άρθρ. 21 παρ. 3 του Συντάγματος), πρέπει να επιλέγεται με πολεοδομικά κριτήρια και κατά την πολεοδομική διαδικασία. Κατά συνέπεια, το άρθρο 31 παρ. 4 του ν. 2009/1992 το οποίον θεωρεί ότι όλα τα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικοδομήσιμα οικόπεδα είναι κατάλληλα προς ανέγερση σχολικών κτιρίων, αντίκειται ευθέως στο άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος, διότι καταργεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό και αφαιρεί την αρμοδιότητα του καθορισμού της κατάλληλης θέσεως των σχολικών κτιρίων από τις πολεοδομικές αρχές. Κατά ταύτα, είναι ανίσχυρη κατά την ουσιαστική ρύθμιση η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2009/1992 και, δεδομένου ότι δεν αναβιώνει η δι' αυτής καταργηθείσα εξαιρετική διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 622/77, ο καθορισμός της θέσεως των σχολικών κτιρίων πρέπει να γίνεται κατά τις πάγιες πολεοδομικές διατάξεις που διέπουν και τα λοιπά δημόσια, δημοτικά ή κοινωφελή κτίρια. Κατόπιν αυτού, δεν έχει έδαφος εφαρμογής η περί της καταλληλότητας των ακινήτων κρίση της Επιτροπής του άρθρου 16 του ΑΝ 627/1968 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν. 513/76), διότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής δεν εντάσσεται στη διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού».


Επίσης σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις στερεότυπες πλέον απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας, στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ανήκει μεταξύ των άλλων και η απόκτηση οικοπεδικών εκτάσεων για σχολεία, ο προγραμματισμός, η μελέτη, η κατασκευή και η επίβλεψη των έργων της σχολικής στέγης (Ν. 2218/1994, Ν. 2240/1994 και Π.Δ. 30/1996). «Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν τα έργα κατασκευής σχολικών κτιρίων στα αντίστοιχα Π.Ε.Π. (Γ΄ Κ.Π.Σ.). Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ετήσια βάση επιχορηγεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για οικόπεδα, μελέτες και κατασκευές, χωρίς περαιτέρω παρέμβαση μέσα στο νομό» (απάντηση του Υπουργού Παιδείας τον Απρίλιο του 2008 σε ερώτηση του βουλευτή Κορινθίας Αναστάση Παπαληγούρα, σχετικά με τα κτιριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Κορίνθου).


Με βάση τα ανωτέρω αιτούμεθα να προβείτε σ’ όλες εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να απαλλοτριωθεί το παραπάνω οικόπεδο (Ο.Τ. 371 Α). Θεωρούμε βεβαίως αναγκαίο να μην γνωματεύσετε για τον εκ νέου αποχαρακτηρισμό του συγκεκριμένου οικοπέδου και να προβείτε άμεσα στην πράξη αναλογισμού, έτσι ώστε να υπολογιστεί το ύψος της νόμιμης αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του.


Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων θα απευθυνθούμε τόσο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας, όσο και στο Υπουργείο Παιδείας και στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί (η να συγχρηματοδοτηθεί) η αποζημίωση των ιδιοκτητών του οικοπέδου (είτε μέσω επιβολής νέας απαλλοτρίωσης, είτε μέσω αγοράς του)


Ζητάμε


α) η παρούσα αίτηση να διαβαστεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση του θέματος για την ενημέρωση του συμβουλίου σχετικά με την υπ’ αριθμ. 3873/2007 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.


β) να εξεταστεί το αίτημά μας στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.Ναύπλιο 28-11-2008


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και ΚηδεμόνωνΗ Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας


Αγγελική Καββεζού Κώστας Γκότσης
Σας επισυνάπτουμε:


1. απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου για τα οικοδομικά τετράγωνα 371α, 371β, 371.


2. την υπ’ αριθμ. 814/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.


3. Απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας σε ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα της αγοράς οικοπέδων, της μελέτης και της κατασκευής σχολικών κτιρίων.