Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Ενημέρωση σχετικά με αίτημα για ανέγερση σχολικού κτιρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕΙΥΘΥΝΣΗ ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.

Ταχ. Διεύθυνση: Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου

Ταχ. Κώδικας: 21100

Πληροφορίες: Μ. Μεντή

Τηλέφωνο: 2752 360484-27520 24836

Ναύπλιο 23/2/2009

Αρ. Πρωτ.: 6109/08

Σχετ.: 5198/04, 5579/05, 2534/08

ΠΡΟΣ: Νομαρχιακό Συμβούλιο (υπ’ όψιν Προέδρου)

ΚΟΙΝ.:

-κ. Νομάρχη

-κ. Αντινομάρχη κ. Νίκα

-Νομική υπηρεσία Ν.Α.

-Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Ν.Α.

-Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α.

-Δ/νση Σχεδιασμού & Προγρ/μού Ν.Α.

-Δ/νση Α’βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας

-Δ/νση Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας

-Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας Ν.Α.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με αίτημα για ανέγερση σχολικού κτιρίου στο Ο.Τ. 371α του ρυμ. Σχεδίου Ναυπλίου

Σχετ.: (α) Η από 10.12.08 αίτηση της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

(β) Η με αρ. 5198/21.12.04 (ΦΕΚ1263Δ/31.12.04) Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας

(γ) Η με αρ. 3873/2008 Απόφ. ΣτΕ

Αναφορικά με την (α) σχετική αίτηση της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο την οποία διαβιβάσατε στην υπηρεσία μας με το αρ. πρ. 397/12.12.08 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. Δ.Χ.Π.Π. 6109/15.12.08) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1934/26.4.89 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας (ΦΕΚ 350Δ) περί έγκρισης αναθεώρησης ρυμ. Σχ. Πόλης Ναυπλίου στις ενότητες Πρόνοια-Ν. Βυζάντιο & τμήματος παλαιάς πόλης και αναθεώρησης των όρων δόμησης, το Ο.Τ. 371α του ρυμ. Σχεδίου όπου αναφέρεται η (α) σχετική αίτηση είχε χαρακτηριστεί ως χώρος για ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και συγκεκριμένα δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου (συνημμ. 2). Με την υπ’ αριθ. 2898/02 Απόφ. ΣτΕ (συνημμ. 3) έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της άρνησης της Διοίκησης για την άρση της παραπάνω δέσμευσης στην ιδιοκτησία Κυριάκου Δη. Καβεζού στο υπόψη Ο.Τ. (δηλ. του χαρακτηρισμού της ως χώρου προοριζόμενου για την ανέγερση ειδικού κτιρίου-σχολείου). Ακολούθησε η (β) σχετική Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας που εκδόθηκε σε συμμόρφωση της παραπάνω Απόφ. ΣτΕ και αφορά την τροποποίηση του ρ.σ. στο Ο.Τ. 371α χαρακτηρίζοντάς το ως οικοδομήσιμο χώρο. Με τη (γ) σχετική Απόφ. ΣτΕ ακυρώθηκε η (β) σχετική Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας και απομένως παραμένει σε εκκρεμότητα η συμμόρφωση της διοίκησης στην υπ’ αριθ. 2898/02 Απόφ. ΣτΕ, η οποία αποδέσμευσε το ακίνητο ιδιοκτησίας Κυριάκου Δημ. Καβεζού από τη δέσμευση του εγκεκριμένου με την υπ. Αριθ. 1934/26.4.89 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας (ΦΕΚ 350Δ) ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου.

Προκειμένου να είναι δυνατή η ανέγερση σχολικού κτιρίου στο υπόψη Ο.Τ., απαιτείται να επανεπιβληθεί στις ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε αυτό η δέσμευση της χρήσης του ως χώρου εκπαίδευσης με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και να καταβληθούν οι αντίστοιχες αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες ώστε να αποκτηθεί ο χώρος. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σχετικές δικαστικές αποφάσεις (ΣτΕ), έστω και μετά τη δικαστική απόφαση περί άρσης ρυμ. Απαλλοτρίωσης, η Διοίκηση δεν κωλύεται να επιβάλλει με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου (σε συμμόρφωση της με αρ. 2898/02 Απόφ. ΣτΕ όπως υποχρεούται να κάνει), νέα αναγκαστική απαλλοτρίωση ή δέσμευση στην ίδια περιοχή για τον εφεξής χρόνο, εφόσον πολεοδομικοί λόγοι επιβάλλουν την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, αν υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα άμεσης αποζημίωσης των αντίστοιχων ιδιοκτητών βάσει αντικειμενικών αξιών για την άμεση απόκτηση του χώρου.

Ωστόσο, οι πολεοδομικές διατάξεις περί αναλογισμού αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις πλατειών, οδών, αλσών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων (δηλ. σύνταξη πράξης αναλογισμού βάσει του Ν.Δ. της 17.7.23) δεν έχουν εφαρμογή, όταν πρόκειται για χώρους ειδικής χρήσεως, όπως οι χώροι που προορίζονται από το ρυμοτομικό σχέδιο ως χώροι ανέγερσης σχολείων, εκκλησιών, νοσοκομείων κ.λ.π. Αυτοί αποζημιώνονται από τον αρμόδιο –ανάλογα με τη χρήση- φορέα και μετά από ειδική για το σκοπό αυτό απόφαση κήρυξης απαλλοτρίωσης με τη διαδικασία που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις (Εγκύκλιος 4/89-συνημμ. 4).

Ειδικότερα για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε ό,τι αφορά τις απαλλοτριώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Π.Δ. 30/96 αρθ. 102 παρ. 1 (συνημμ. 5): «1. Επιτρέπεται να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά υπέρ των Ν.Α. για λόγους δημόσιας ωφέλειας αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή να συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά: α) …β) …γ) Για την κατασκευή κάθε νομαρχιακού κτιριακού έργου και κάθε άλλου έργου που ο σκοπός του βρίσκεται μέσα στις αρμοδιότητες της Ν.Α. δ)…» Επίσης, σύμφωνα με το άρθ. 8 παρ. 4 του ίδιου Π.Δ. που αφορά τις αρμοδιότητες: «4. Η κατασκευή σχολικών κτιρίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.» (σχετ. και το έγγρ. Του ΟΣΚ υπ’ αρ. πρ. ΕΓ 32-Τ1/5411/7-3-05-συνημμ. 6).

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 102 του ίδιου Π.Δ. : «3. Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ακινήτου ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό, γίνεται με Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του».

Επομένως, προκειμένου για την επιβολή απαλλοτρίωσης για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί το ρυμ. Σχέδιο στην υπόψη περιοχή, με εκ νέου χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 371α ως χώρου εκπαίδευσης. Για να είναι δυνατό αυτό, δηλαδή η επανεπιβολή της δέσμευσης της χρήσης των ιδιοκτησιών ως χώρου εκπαίδευσης κατόπιν ακύρωσης της προηγούμενης, θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις:

- αφ’ ενός η ύπαρξη πρόθεσης και δυνατότητας για την άμεση κατά νόμο συντέλεσης της νέας απαλλοτρίωσης με την καταβολή της ανάλογης αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες και

- αφ’ ετέρου η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης για την οποία επιβάλλεται η επιχειρούμενη νέα ρύθμιση.

Το εν λόγω Ο.Τ. (371α) με χρήση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤ. & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1934/26.89 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας (ΦΕΚ 350Δ) έχει συνολική επιφάνεια 3392,39 τμ. Όπως προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα (συνημμ. 7) του φακέλου της τροποποίησης (σχετ. β), εμπίπτουν σε αυτό οι ιδιοκτησίες: (β1) εμβ. 1280,72 τμ φερόμενων ιδιοκτητών Δημητρίου Κυρ. Καβεζού, Περικλή Κυρ. Καβεζού & Νικολάου Κυρ. Καβεζού, (β2) εμβ. 1289,64 τμ φερόμενου ιδιοκτήτη Κυριάκου Δη. Καβεζού και για το υπόλοιπο τμήμα (3392,39-1280,72-1289,64=822,03 τμ) φέρεται ως ιδιοκτήτης ο Δημήτριος Αναστ. Καβεζός. Επισημαίνεται ότι η με αρ. 2898/02 Απόφ. ΣτΕ αναφέρεται στην ιδιοκτησία Κυριάκου Δημ. Καβεζού, τμήμα της οποίας (1280,72 τμ.) στη συνέχεια και πριν την έκδοση της με αρ. 2898/02 Απόφ. ΣτΕ μεταβιβάστηκε στους Δημήτιρο Κυρ. Καβεζό, Περικλή Κυρ. Καβεζό & Νικόλαο Κυρ. Καβεζό (εμ το υπ’ αρ. 37859/18.12.97 συβμόλαιο Γονικής Παροχής), ενώ για την ιδιοκτησία φερόμ. Ιδιοκτήτη Δημητ΄ριου Αναστ. Καβεζού δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφ. Άρσης απαλλοτρίωσης.

Για την τεκμηρίωση της πρώτης προϋπόθεσης, απαιτείται η εξέταση των οικονομικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. και η εγγραφή στον προϋπολογισμό της αντίστοιχου ποσού αποζημίωσης των ιδιοκτησιών που εμπίπτουν στο Ο.Τ.. 371α, θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.

Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, υπάρχει σοβαρή πολεοδομική ανάγκη για τη διατήρηση του χώρου εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα για τους εξής λόγους:

- όπως προκύπτει από τη μελέτη του Γ.Π.Σ. Ναυπλίου (τεύχος προτάσεων Σεπτεμβρίου 1984) που εγκρίθηκε με την υπάριθ. Φ 4975/2859/7.10.85 (ΦΕΚ 569Δ) Υπουργ. Απόφ., η συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα (Βυζάντιο ή Συνοικισμός») χαρακτηρίζεται ως «…περιοχή κατοικίας που δεν διαθέτει όμως τον απαραίτητο κοινωνικό εξοπλισμό». Σύμφωνα με τους πίνακες της ίδιας μελέτης όπου αναφέρεται ο ελάχιστος απαραίτητος κοινωνικός εξοπλισμός της γειτονιάς και κατανέμονται οι προτεινόμενες λειτουργίες στις επιμέρους γειτονιές, για τη συγκεκριμένη γειτονιά η αναγκαία νέα γη για ανέγερση νηπιαγωγείων (με πρόβλεψη για 120 μαθητές) και δημοτικού σχολείου (με πρόβλεψη για 300 μαθητές) έχει υπολογιστεί αντίστοιχα σε 1017 τμ και 743 τμ. Ήδη τα πληθυσμιακά μεγέθη της πόλης και οι σχετικές προβλέψεις βάσει των οποίων εκπονήθηκε η μελέτη έχουν ξεπεραστεί. Ειδικότερα για την υπόψη περιοχή, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη του Γ.Π.Σ., ο Τομεάς Δ είναι «…ελάχιστα χτισμένος…», «…ένα τμήμα του τομέα Δ μεταξύ της οδού Αγ. Ανδριανού και του στρατοπέδου διατηρείται ακόμα σαν πνεύμονας πρασίνου στην πόλη.» και «Για το τμήμα αυτό του Τομέα Δ …δεν έχει διαφανεί η ύπαρξη πιεστικών τάσεων για την κάλυψή του…». Ωστόσο σήμερα αυτά δεν ισχύουν.

Αντίθετα, ελάχιστα οικόπεδα έχουν παραμείνει αδόμητα, ενώ από τα δομημένα, η συντριπτική πλειοψηφία είναι πολυκατοικίες. Επιπλέον, ήδη ο αποχαρακτηρισμός και άλλου Ο.Τ. από Κ.Χ. σε οικοδομήσιμο χώρο συνολικής έκτασης 5200 τμ περίπου στην ίδια πολεοδομική ενότητα (νότια του υπό εξέταση Ο.Τ.) με προηγούμενη Απόφαση τροποποίησης (Ο.Τ. 370 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας με αρ. 3877/25.11.92 ΦΕΚ 1382Δ), το οποίο έχει ήδη οικοδομηθεί, έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο τη δομημένη επιφάνεια και επομένως και την πυκνότητα του πληθυσμού, που είναι και η βασικότερη πολεοδομική παράμετρος για την εκτίμηση των αναγκών της πόλης σε Κοινωφελείς και Κοινόχρηστους Χώρους, υποδομές κ.λ.π.

- Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με:

n το γεγονός ότι από το χρόνο εκπόνησης της μελέτης του Γ.Π.Σ. μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί κανένα νηπιαγωγείο ούτε δημοτικό σχολείο στην περιοχή για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής, αλλά παραμένουν μόνο όσα ήδη υπήρχαν από τότε και είχαν συνυπολογιστεί στη μελέτη και επίσης

n δεν υπάρχει άλλος χώρος στην πολεοδομική ενότητα που να προορίζεται για χώρο εκπαίδευσης (ανέγερση σχολικών κτιρίων δημοτικού-νηπιαγωγείου) καθιστούν σοβαρή πολεοδομική ανάγκη την εξασφάλιση χώρου για ανέγερση σχολικών κτιρίων.

Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα του υπόψη χώρου για το σκοπό αυτό από άποψη θέσης σε σχέση με τα αναφερόμενα στη δεύτερη σελίδα της (α) σχετικής αίτησης που μας διαβιβάσατε, αυτή έχει επιλεγεί με πολεοδομικά κριτήρια κατά την πολεοδομική διαδικασία, δηλ. κατά τη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Ναυπλίου [το οποίο εγκρίθηκε με την υπάριθ. Απόφ. Φ4975/2859/7.10.85 ΦΕΚ 569 Δ και βάσει αυτού ακολούθησε η υπ’ αριθ. 1934/26.4.89 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας (ΦΕΚ 350Δ) περί έγκρισης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου] για το σκοπό αυτό και επομένως είναι κατάλληλη.

Συνοψίζοντας, με βάση όλα τα παραπάνω, προκειμένου να είναι δυνατή η ανέγερση σχολικού κτιρίου στο Ο.Τ. 371α, αν και εφόσον η Νομαρχιακή Αυτ/ση έχει την πρόθεση να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, θα πρέπει κατ’ αρχήν να εξασφαλιστεί το ποσό της αποζημίωσης βάσει αντικειμενικών αξιών των ιδιοκτηρών (με εγγραφή στον προϋπολογισμό της Ν.Α.) και στη συνέχεια να προωθηθεί πρόταση τροποποίησης του ρυμ. Σχεδίου τέτοια, που να επαναφέρει την πολεοδομική αυτή ρύθμιση στις ιδιοκτησίες (δηλ. τη δέσμευσή τους για ανέγερση σχολικών κτιρίων), στο αρμόδιο για έγκριση όργανο (Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε). Για την εξασφάλιση του ποσού της αποζημίωσης, θα μπορούσε να υπάρξει και συνεργασία με το Δ. Ναυπλίου για ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση. Παράλληλα, και προκειμένου για τη σύντομη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και την οριστική αποδέσμευση του χώρου για την ανέγερση σχολικού κτιρίου, θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν και όσα απαιτούνται για την έκδοση της σχετικής απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης όπως προβλέπονται στην παρ. 4 του αρθ. 102 του Π.Δ. 30/96 («4. Για να εκδοθεί η απόφαση που κηρύσσει την απαλλοτρίωση ή συνιστά εμπράγματο δικαίωμα, απαιτούνται: α) Κτηματολογικό διάγραμμα…., β) Κτηματολογικός πίνακας…. Γ) Μελέτη ή προμελέτη ή προκαταρτική μελέτη του έργου…, δ) …») και στη συνέχεια να ληφθεί σχετική Απόφαση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Επειδή το θέμα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων μόνο της υπηρεσίας μας, το παρόν έγγραφο μαζί με την (α) σχετική αίτηση, κοινοποιείται στις Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, καθώς και στη Νομική Υπηρεσία της Ν.Α., προκειμένου να λάβουν γνώση και ενδεχομένως να τοποθετηθούν επ’ αυτού σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες τους, ώστε να έχετε πλήρη και ακριβή ενημέρωση για να το εξετάσετε.

Συνημμένα:

  1. Τα (α), (β) & (γ) σχετικά με τα συνημμένα τους
  2. Απόσπασμα ρυμοτ. Σχεδίου όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1934/26.4.89 Απόφ. Νομάρχη Αργολίδας (ΦΕΚ 350Δ) στην περιοχή του Ο.Τ. 371α
  3. Απόφ. ΣτΕ υπ’ αριθ. 2898/02
  4. Εγκ. 4/89
  5. Απόσπασμα του Π.Δ. 30/96 (αρθ. 102&8)
  6. Εγγρ. του Ο.Σ.Κ. υπ’ αρ. πρ. ΕΓ32-Τ1/5411/7-3-05
  7. Τοπογραφικό διάγραμμα κλιμ. 1:200 από το φάκελο της (β) σχετ. τροποποίησης ρυμ. Σχεδίου
  8. Απόσπασμα της μελέτης του Γ.Π.Σ. Ναυπλίου

Ε.Δ.:

Χ.Α., Φ.Α. (Θ2), (Γ4)

Ε.Ν.

Ο Προϊστάμενος Δ.Π.Χ.Π.

Τ.Υ.

Βας. Μπεντενίτης

Αρχιτ. Μηχ. Με Α΄β

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΕΔΡΑ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 21100 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα της ΤΕΔΚ (οδός Δημητρίου Κώνστα 12)

Θέματα:

α) Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου– προγραμματισμός δράσης

β) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Αγγελική Καββεζού Κώστας Γκότσης